Google+

Tõlketeenused

Suurim osakaal meie tõlkebüroo teenustest on kirjalikul tõlkimisel, mille puhul on algfailiks tekstidokument, mis on tarvis tõlkida sihtkeelde. Tulemuseks on vajalikus keeles tõlkefail/dokument ehk tõlge. Kirjalikku tõlget pakume peaaegu kõikidel enam- ja vähemlevinud keelesuundadel ja valdkondades. Seda tänu meie hoolikalt valitud värskele kuid arvukale tõlkijate baasile, kellega iga päev koostööd teeme. Pakume tõlkeid igapäevatekstidest ja dokumentidest kuni keerukate patentideni. Teostame ka notari ja vandetõlgi kinnitatud tõlkeid. Kirjaliku tõlketeenuse hinnad algavad 14 eurost lehekülje eest ning ühe leheküljena arvestatakse 1800 tähemärki koos tühikutega.

Tõlketeenuse valdkonnad

Meie hoolikalt valitud tõlkijate hulka kuuluvad asjatundjad, kelle spetsialiteediks on järgnevad tõlketeenused:

 Majandus/pangandus – majandustekstide tõlkimisel on vaja tunda raamatupidamis- ning finants- ja pangandusvaldkonna rahvusvahelisi termineid. Majandustekstidest on kõige populaarsemad ettevõtlusaruandlus, nagu majandusaasta aruanded ja muud raamatupidamisdokumendid, finantsaruanded, konsolideerimine, tegevusload, sertifikaadid jms.

 Tehnika – tehniliste tekstide tõlkimine nõuab tõlkijalt tehniliste oskussõnade valdamist ja nendega seotud mõistetest arusaamist. Tehniliste tekstide tõlge ei olene eriti palju kultuurikontekstist, määravaks on terminite täpne ning moonutamata edasiandmine, mis võimaldab kirjeldatavatest tehnikaprotsessidest üheselt aru saada. Siia alla kuuluvad nii tootmisprotsesside kirjeldused kui ka masinate ja seadmete hooldus- ja paigaldusjuhendid.

 Meditsiin – täpsus meditsiinilistes dokumentides, nagu kliinilistes aruannetes ja uuringutes, meditsiinilistes brošüürides, juhendites, lepingutes, ravitulemustes, tootmisjuhistes ja muus on kriitilise tähtsusega. Ebatäpsus võib viia rangete rahvusvaheliste seaduste rikkumise ja ka võimalike terviseriskideni, seepärast teevad meditsiinitekstide tõlkeid inimesed, kel on meditsiini alal kogemusi ja/või kes on töötanud tervishoiusektoris.

 Turundus – turundustekstid võib laias laastus jagada kaheks: informatiivsed ning müügimaterjalid, ehk müügile suunatud ja reklaamiks kasutatavad tekstid, nagu reklaamtrükised, koolitusmaterjalid, kodulehed, tootetutvustused, brošüürid jne. Turundustekstid eeldavad tõlkijalt loomingulist lähenemist, ladusat sõnaseadmist ning soovitavalt veidi rohkem aega, et edastada toote/teenuse sõnum ka sihtkeeles kaunilt ja meeldejäävalt.

 Keemia – tootejuhendi või mis tahes muu dokumendi (nt patendid, ohutuskaardid või farmakoloogiat, farmaatsiat, mikrobioloogiat, pestitsiide käsitlevad tekstid, teave toiduainete ja kosmeetikatoodete koostise kohta) ebatäpne või ebaselge tõlge võib mitte ainult segadust külvata, vaid põhjustada ka varalist kahju või terviseriske. Selline tekst võib kahjustada nii toote tootja kui ka edasimüüja mainet. Seepärast on keemiatekstide tõlkimise puhul eriti oluline kõikide komponentide, valemite ja ainete nimetuste korrektne tõlge. Seega eeldab keemiatekstide tõlkimine keemiaharidust, aga ühtlasi ka head lähte- ja sihtkeele oskust.

 Juriidika – õigusvaldkonnas vajavad tõlget peamiselt riigiasutuste ja eraettevõtete lepingud, seadused, määrused, kohtudokumendid, volikirjad jms. Õigusvaldkond on tavaliselt läbi põimunud majanduse ja/või pangandusega, näiteks lepingutes, volikirjades, ettevõtte asutamise dokumentides, määrustes. Niisugused tekstid nõuavad äärmist juriidilist täpsust, põhjalikke teadmisi ja pikaajalist kogemust.

Toimetamine

 – Tekstide ülelugemine algtekstist lähtudes. Tõlketekst loetakse läbi eesmärgiga tagada tõlke vastavus algteksti sisule. Tähtis on ka algteksti mõtte korrektne edasiandmine. Vajaduse korral sõnastatakse lauseid ümber, et need oleksid loetavamad ja keeleliselt korrektsed. Samuti kontrollitakse terminoloogia õigsust ja ühtsust.

Korrektuur

– Teksti ülelugemine eesmärgiga parandada grammatilised ja keelelised vead.

Väljastuskontroll

Tõlketeenuse viimane protseduur enne tõlke väljastamist kliendile. Väljastuskontrolli ajal loetakse tõlge veelkord läbi eesmärgiga kontrollida nimede ja numbrite õigsust, likvideerida kirjavead kui on ning vormistada tekst vastavalt kliendi soovile.

Lokaliseerimine

– Lokaliseerimine on loominguline tegevus, mille puhul kohandatakse tõlgitav materjal sihtkeele kultuuriruumi traditsioonidele ja seadustele, ehk tehakse arusaadavaks teise kultuurikeskkonna tarbijale.

Küljendus/kujundus

– Tõlkefailide kujundamine algfailide sarnasteks, ehk tabelite, graafikute, piltide, vormingu jms kujundamine samasuguseks nagu algfailis.

Referatiivne tõlkimine

Referatiivne tõlketeenus on kasulik siis, kui mõnest olulisest dokumendist on tarvis lihtsalt aru saada. Referatiivse tõlke puhul antakse teksti sisu edasi tervet dokumenti sõnasõnaliselt tõlkimata. Klient saab kokkuvõtte sihtkeeles, mis sisaldab kõige tähtsamat teavet algdokumendist.

Notariaalne tõlge

– Avalik-õiguslike dokumentide (nt isikutunnistuste, sünnitunnistuste, abielutunnistuste, surmatunnistuste, õppeasutuste tunnistuste ja diplomite, juriidiliste isikute välja antud tõendite või teatiste ja äriregistri dokumentide) tõlkimine koos notari kinnitusega (dokumenditõlkele lisatakse notari kinnitus, millega notar tõestab tõlkija allkirja ehtsust ehk seda, et tõlkele on alla kirjutanud talle tuntud tõlkija), et dokumente saaks kasutada mõnes teises riigis ametlike ja kehtivate dokumentidena. Kui teil on tarvis sellist dokumenti, siis tooge originaaldokument paberkandjal meie kätte ja meie hoolitseme ülejäänu eest! Loomulikult on võimalik dokument saata meile ka postiga.

Apostill

– Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud. Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Eesti suhtes jõustus konventsioon 30. septembril 2001.
Vaata lähemalt http://notar.ee/index.aw/19886 või http://www.vandetolgid.ee/#Apostille


Suuline tõlketeenus

Suulise tõlketeenuse hind oleneb keelesuunast, suulise tõlke liigist, tõlke kestusest ja teemast. Suulise tõlke tellimuse minimaalne maht on 2 tundi. Suulist tõlget pakume erinevat sorti üritusele, nii suurejoonelistele kui intiimsematele. Kui on tarvis välismaalasest aru saada või vastupidi, ennast võõrkeeles väljendada, siis on selleks kolm võimalust:

 Sünkroontõlge – tõlkija tõlgib rääkijaga samal ajal. Sünkroontõlget kasutatakse tavaliselt suurema kuulajaskonna puhul, nagu seminarid ja loengud. Tõlget teeb korraga kaks tõlki. Sünkroontõlge eeldab spetsiaalse tõlkeaparatuuri olemasolu: kuulajatele kõrvaklapid, esinejale mikrofon ja tõlkidele spetsiaalne kabiin.

 Sosintõlge – sünkroontõlke alaliik, mille erinevus seisneb selles, et kuulajaid on vaid paar-kolm ning tõlkimiseks ei ole tarvis tõlkeaparatuuri, kuna tõlk istub kuulajate kõrval ja teeb sosinal sünkroontõlget.

 Järeltõlge – ideaalne väiksema seltskonna ürituste, näiteks ärikohtumiste jaoks. Tõlk ei anna esineja juttu edasi sõnasõnaliselt, vaid kokkuvõttena, ja räägib esinejaga vaheldumisi. Esineja võiks rääkida lõikude kaupa. See annab talle võimaluse mõtteid koguda, kuni tõlk eelmise lõigu kuulajatele edastab. Järeltõlke puhul tuleb arvestada sellega, et iga esineja ettekanne pikeneb järeltõlke tõttu pea poole võrra.

Suulise tõlke tegijad on küll suure kogemusega ja valdavad paljusid valdkondi, kuid kvaliteedi tagamiseks on oluline jagada tõlkidega abimaterjale, et nad saaksid võimalikult hästi ette valmistuda.

Suulise tõlke tehniline lahendus

Meie tõlkebüroo pakub ka soovi korral suulise tõlke tehnilist lahendust! See sisaldab kogu vajalikku tõlke- ja helitehnikat. Kui ürituse toimumiskohas ei ole tehniline lahendus käepärast, aitame paigutada tõlgid eraldi sobivasse ruumi koos vajaliku tehnikaga või toome kohale kabiini(d). Tõlgid küll eelistavad kabiini, kuid võib juhtuda, et ruum on selleks liiga väike ning tuleb leida teine lahendus. Eraldi tõlkeruum peab olema vaikne ja seal peab olema piisavalt õhku. Samuti ei tohi see ruum olla läbikäidav. Tõlkidel on vaja hästi keskenduda ning kõrvalised segajad kipuvad neid väga häirima. Terve ürituse jooksul on kohapeal olemas ka tõlketehnik, kes hoolitseb, et tehnika toimiks ning on vajadusel tõlkidele ja esinejatele abiks.

Kirjutage meile oma soovist ning leiame koos parima tõlketeenuse!

 

Web by Elixir